Sultan Abdülaziz, Klasik Müzik Bestesi Yapan İlk Kompozitör Padişah

0
1775
Osmaniye Marşı, Beste Callisto Guatelli Paşa, Piyano Kanun Keman Solist Yakartepe, Osmanlı-Türk Saray Müziği, Mızıka-yı Hümayün, Klasik Batı Formu En Güzel Şarkılar. Enstrümantal Fon Müzik Ottoman-Turkish Music
Osmaniye Marşı, Beste Callisto Guatelli Paşa, Piyano Kanun Keman Solist Yakartepe, Osmanlı-Türk Saray Müziği, Mızıka-yı Hümayün, Klasik Batı Formu En Güzel Şarkılar. Enstrümantal Fon Müzik Ottoman-Turkish Music

Sultan Abdülaziz Han Klasik Batı Müziği Besteleyen İlk Besteci Padişah

Sultan Abdülaziz Han devletin muasırlaşma/garplılaşma/Avrupalılaşma temayüllerinin zirveye çıktığı 19. yüzyılda, Sultan II. Mahmud Han’la Pertevniyâl Valide Sultan’ın oğlu olarak 9 Şubat 1830’da dünyaya geldi.

Mahmud Han-ı Sânî evlâdından Şehzade Abdülaziz Efendi doğduğunda, kadim Yeniçeri Ordusu lâğvedileli ve onun yerine Batılı mânâda teşkil olunan Asâkîr-i Mansûre-yi Muhammediye kurulalı neredeyse üç-dört yıl olmuştu.

Yine Yeniçeri Ordusu’nun musiki kolu olan Mehterhane-yi Hâkânî’nin lağvedilip yerine, Garp usûllerine göre ‘askerî bando’ olarak Muzika-yı Hümâyûn’un tesisi ise neredeyse, henüz birkaç ay olmuştu.

Devir, Mehteran’dan Zurnazen İbrahim Ağa’ların, Nefîrî Behram Ağa’ların temsil ettiği ‘devr-i atîk’den, Muzika-i Hümayûn’dan Maestro Donizetti Paşaların, Guatelli Paşaların, Flütist Zâtî ve Safvet Beylerin, Kolağası Rif’at Beylerin temsil ettiği ‘devr-i cedîd’e inkılâb etmişti.

Minik şehzadenin kulağına saray kalfaları ve valide sultan asırdîde ninnileri terennüm ededursunlar, Mehterhane’den Muzika’ya aktarılan çalıcı mehterlere Guiseppe Donizetti Paşa, Hamparsum’la mukayese yoluyla karşılık verdiği Batı grafik notasının tedrisatıyla meşgûldü.

Sultan Abdülaziz Han dünyada eşine ender rastlanabilecek bir ‘topyekûn değişim çağı’nın hükümdarı olarak, ağabeyi Abdülmecid Han’dan sonra Osmanlı tahtına 32 yaşında cülûs eden 32. Osmanlı padişahı ve İslam dünyasının 96. halifesiydi. II. Mahmud Han’ın ölümüyle dokuz yaşında yetim kalan Abdülaziz Efendi, çocukluk ve gençlik yıllarını ağabeyi Sultan Abdülmecid Han’ın devr-i saltanatında (1839-61), ‘saltanat veliahdı’ sıfatını haiz olarak idrak etti. Tabiatıyla bu dönemde, şehzadelere has eğitim ve öğretime tâbî olarak yetişmesine itina edildi.

Piyano ve Lavta gibi iki önemli sazı da çalabilen Abdülaziz”in Hicaz makamındaki, Muhayyer makamındaki iki şarkısı Şunlardır,

  • Mandıra ve
  • Hicaz hümayun sirtosu,

Batı müziği tarzında bestelediği

  • “La Gondole Barcarolle”,
  • “Invitation a la Valse” ve
  • “La Harpe Caprice” gibi piyano eserleri,

bestecilik kudretini göstermesi bakımından çok önemli eserlerdir.
Hatta Batı müziği tarzında bestelediği bu eserler İtalya”da bir yayınevi tarafından basılarak yayınlanmıştır.
(Sirto ve mandıra bir tür oyun havası formudur. Barcarolle, gondolcülerin şarkılarına, capriccio ya da caprice çalgı veya ses için bestelenmiş serbest tarzdaki müzik eserlerine verilen isimdir. Vals ise daha çok Batı klasik döneminde gelişmiş bir dans ve bu danslar için bestelenmiş üç zamanlı müzik türüdür.)

SULTANİ BESTELER Sultan Abdülaziz ve Eserleri Piyano Güneş Yakartepe


Sultan Abdülaziz Anma Günü, Yaşamı Eserleri Sanatı, Besteleri, Müzikleri ve Kültür Yapıtları. Sultani Besteler Sunumu, Dönemin Osmanlı Saray Musikisi ve Şarkıları
Gultepe Kultur Merkezi, Istanbul, Turkey

Hicaz Sirto, Bestekar: Sultan Abdülaziz, Piyano Kanun Keman Trio, Klasik Türk Osmanlı Müziği Saz Eserleri, Ottoman Music

En Güzel Osmanlı Sultani Bestelerini Komalı Piyano ve Türk Müziği Sazları (Kanun ve Keman) ile Hiç Dinlediniz mi?
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, ” Hicaz Sirto, Sultan Abdülaziz Bestesi” Eserini Kuyruklu Komalı Piyano ile İcra Etti. Keman ve Kanun Eşlik Etti.
Bugün çok sevilen ve oynanan Aziziye Sirto(Hicaz Sirto) oyununun ezgisi Sultan Abdulaziz ’e aittir. Rumlarda da bu oyun Azizies Sirtos olarak adlandırılmıştır.
Hicaz Sirto
Beste: Sultan Abdülaziz
Makam: Hicaz
Usül: Sofyan
Sultan Abdülaziz’in Hicaz Sirtosu Neşeli ve Kıvrak Nağmelere Sahip Olmasına Rağmen Vakarı ve Mağrurluğu İle İnsanı Çok Derinden Etkiler.
Bu Eserin, Daha Doğrusu Abdülaziz’in Bir Arzusu Var ve Bu Arzuyu Bize Keyifli Keyifli Anlatıyor

HİCAZ SİRTO, BESTE: SULTAN ABDÜLAZİZ BİLGİLERİ, VİDEOLARI

Hicaz Sirto, Beste Sultan Abdülaziz, Piyano Kanun Keman Solist Quarter, Klasik Türk Musikisi-Müziği, Genç Piyanist Güneş Yakartepe,En Güzel Saz Eserleri Şarkılar Konseri. Enstrümantal Saz Eseri-Semaisi Osmanlı En Güzel Fon Müzikleri. Ottomane Music

OSMANLI MİLLİ MARŞLARI, OSMANİYE MARŞI, BESTE: CALLİSTO GUATELLİ PAŞA PİYANO RESİTAL, OTTOMAN MÜZİK

OSMANİYE-OSMANİE MARŞI, BESTE: CALLİSTO GUATELLİ PAŞA Ayrıntılı Bilgileri, Videoları

Osmanlı millî marşı olarak daha çok Don İzzet Paşa’nın marşları kullanılsa da Guatelli Paşa’nın Osmaniye Marşı bir süre millî marş olarak kullanılmıştır…
Callisto Guatelli Paşa Kimdir? Callisto Guatelli Biyografisi, Callisto Guatelli Eserleri ve Besteleri ile İlgili Bilgiler Nedir?
Callisto Guatelli (Guatelli Paşa, Besteci, Şef, İtalyan müzisyen)
İstanbul’a gelerek Osmanlı sarayında dört padişah döneminde görev yapan, Musika-i Hümayün şefliğini uzun süre Yönetmiştir.
Guateli, gerek devrin Türk musikisi eserlerini armonize ederek, gerekse Türk makamları çok sesli marşlar besteleyerek çok sesli müziğin Osmanlı topraklarında gelişimine katkı sağlamıştır.
Mehmet Ali Bey, Klarnetçi Zati Bey, Saffet Bey gibi Tür müzisyenleri yetiştirmiştir.
Osmaniye Marşı, Aziziye Marşı, Osmanlı Sergi Marşı gibi popüler eserlerin bestecisidir.

CEVAP VER