Osmanlı’da Modern Eğitim, Sultan Abdülaziz Okulları

0
8687
Darülmuammilat Sultan Abdülaziz Eğitim Kurumları
Darülmuammilat Sultan Abdülaziz Eğitim Kurumları

Sıbyan mektepleri günümüz anaokullarına benzer eğitim vermekteydiler. Onları dört yıl eğitim veren ibtidaiye mektepleri tamamlamaktaydı.

Rüştiyeler, günümüzdeki ortaokul düzeyinde eğitim veren kurumlardı. 1838 yılında açılmaya başlanmış olan rüştiyelere, 1867 yılından itibaren Hıristiyan vatandaşların çocukları da alınmaya başlandı.

İlk kız rüştiyesi, 1861 yılında İstanbul’da açıldı.

İdadiler, rüştiyelerin üstünde üç yıllık okullardı. 1872 yılında kurulmaya başlandı. Cevdet Paşa’nın Maarif Nazırlığı sırasında açılan bu okullarda Türkçe, yabancı dil, belagat, aritmetik, geometri, tabiat bilgisi, resim vb. dersler okutulmaktaydı.

İdadilerin üstünde eğitim veren sultaniler ise, 1869 Nizamnamesine göre açıldı. İstanbul’da açılan ilk okul, Galatasaray Sultanisi’dir.

Fransız liselerindeki yönetim biçimi ve öğretim yöntemleri aynen kabul edildi. Öğretim süresi beş yıldı. Ülke genelinde yeterli sayıda açılamadı.

Üniversite olarak 1870 yılında ” Darül – Fünun ” açıldı.

1846 yılında Darül Muallimin (Erkek öğretmen Okulu),

1876 yılında Darül Muallimat (Kız öğretmen Okulu),

1859’da, günümüzdeki Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin esasını oluşturan ” Mekteb -i Mülkiye” açıldı.

Dil ve tarih alanlarında çalışmalar yapmak üzere “Encümeni Daniş ” (İlimler Akademisi) kuruldu (1850).

1873’te Darüşşafaka , 1875 yılında da arkeolog ve müze uzmanı okulu açıldı. 

CEVAP VER